Cirkev žije z Eucharistie

PRÍPRAVA NA PRVÉ SVÄTÉ PRIJÍMANIE

Každoročne sa vo farnosti pripravuje na prvé prijatie Eucharistie približne 20 detí. Príprava prebieha na vyučovaní náboženstva v školách, na sv. omši za účasti detí (každý piatok) a v rodinách. Deti navštevujúce 3. alebo vyššiu triedu ZŠ sa na začiatku školského roku prihlásia na sv. omši alebo na náboženstve. Podmienkou prijatia prvého sv. prijímania je krst.

Formálna príprava sa skladá z týchto častí:

  • účasť na vyučovaní náboženskej výchovy
  • účasť na svätých omšiach pre deti každý piatok a na nedeľných svätých omšiach
  • aktívna výchova zo strany rodičov (napr. účasť na sv. omšiach, na stretnutiach s kňazom)

ADORÁCIA A DIECÉZNA CELODENNÁ POKLONA

možnosť tichej adorácie s eucharistickým požehnaním 15 minút pred začiatkom sv. omše je každý štvrtok od 17:30 (v zimnom období, keď v tom čase začína sv. omša, adorácia začína o 16:30.

CELODENNÁ POKLONA V NAŠEJ FARNOSTI :

  • Biela Sobota – poklona pri Božom hrobe
  • 20. februára
  • 30. júna
  • 29. decembra