Farský list O OCHRANE RODINY

Drahí bratia a sestry! Po minuloročnom Národnom pochode za život vznikla na Slovensku občianska iniciatíva organizácií a jednotlivcov nazvaná ALIANCIA ZA RODINU. Jej cieľom je podpora hodnôt manželstva a rodiny. Neviaže sa na žiadnu ideológiu, vierovyznanie či politickú stranu a je otvorená pre všetky organizácie, jednotlivcov, skupiny, inštitúcie, spoločenstvá či iné zoskupenia občanov, ktoré sa stotožňujú s jej vyhlásením. V súčasnosti Alianciu podporuje 90 organizácií venujúcich sa sociálnej práci v teréne, pomoci rodinám, deťom z detských domovov, slobodným matkám, hendikepovaným, vzdelávacím aktivitám a tiež ochrane a presadzovaniu ľudských práv.
Ambíciou Aliancie za rodinu je získať pre svoje myšlienky čím viaceré organizácie s víziou vytvoriť mohutné celospoločenské hnutie, ktoré sa postaví za manželstvo a rodinu, za ich dôležitosť a výnimočnosť.

Aliancia za rodinu sa rozhodla v roku 2014 zrealizovať referendum OCHRANE RODINY. Chceme, aby rodina zostala najdôležitejšou hodnotou spoločnosti. Chceme nechať rozhodovať rodiny.
Hrozí nám niečo?
Sledujúc zahraničie, kde sa nátlak nikdy nezastavuje, ale vždy pokračuje od registrovaných partnerstiev, cez “manželstvá” homosexuálov a adopcie detí až po tresty za vyslovenie svojho názoru, sme po dlhej a zodpovednej úvahe zahŕňajúcej mnohé konzultácie prišli k presvedčeniu, že referendum o ochrane rodiny je nevyhnutné.
Dnes ešte môžeme tieto kľúčové hodnoty brániť, zajtra môže byť neskoro. Akonáhle totiž povolíme registrované partnerstvá, kvôli európskym súdom im musíme priznať takmer rovnaké práva, ako manželstvu, vrátane adopcií.

Preto Aliancia 5.apríla 2014 spustila zber podpisov pod petíciu za vypísanie REFERENDA O OCHRANE RODINY s nasledujúcimi otázkami:
1. Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou?
2. Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nebolo umožnené osvojenie (adopcia) detí a ich následná výchova?
3. Súhlasíte s tým, aby žiadnemu inému spolužitiu osôb okrem manželstva nebola priznaná osobitná ochrana, práva a povinnosti, ktoré  sú  právnymi normami k 1.3.2014 priznané iba manželstvu a manželom (najmä  uznanie,  registrácia či evidovanie ako životného spoločenstva pred verejnou autoritou, možnosť osvojenia dieťaťa druhým manželom rodiča)?
4. Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho  správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samé nesúhlasia s obsahom vyučovania?

Chcel by som zdôrazniť niekoľko podstatných vecí.
Niekomu sa môže zdať, že o rodine a manželstve už počujete pričasto. A je to naozaj tak. Sme však v súčasnosti vystavovaní takým silným tlakom (ktoré len a len silnejú a sú systémovo presadzované politickými organizáciami, stranami počínajúc a európskymi a nadnárodnými organizáciami končiac), že reagovať jednoducho musíme.

Napriek tomu, že médiá nás neustále odsúvajú do roviny nenávistných fanatikov. Je to samozrejme hlúposť. Necítime žiadnu nenávisť, ale LEN REAGUJEME na návrhy, ktoré prichádzajú a ktoré v mene tolerancie žiadajú stratu takmer akýchkoľvek morálnych noriem. Jedinou normou sa stáva tolerancia.
Keď však vyjde najavo, že novovymenovaný šéf spoločnosti Mozilla Brendan Eich, známej predovšetkým vďaka internetovému prehliadaču Firefox, podporil definíciu manželstva ako zväzku jedného muža a jednej ženy, aktivisti šalejú a donútia ho vzdať  sa funkcie. Aktivisti mu vyčítali, že v roku 2008 poslal dar vo výške tisíc dolárov na podporu legislatívnej iniciatívy Proposition Eight. Táto iniciatíva sa v americkom štáte Kalifornia pokúšala definovať manželstvo ako zväzok jedného muža a jednej ženy a mala otvorenú podporu miestnej Katolíckej cirkvi. Toto je tolerancia, akú ponúkajú aktivisti.
Veľa počuť aj o ideológii takzvanej rodovej rovnosti. Táto pekne znejúca fráza však nie je o rovnocennom postavení muža a ženy. je o úplnom rozbití identity človeka ako muža a ženy. Pohlavie vraj nie je totožné s rodom, ktorý je vraj len sociálnou rolou, ktorú si človek volí. Takéto chápanie má nedozierne dôsledky na život a výchovu budúcich generácií.

Preto je veľmi potrebné, aby sme neostali pasívni, ba práve naopak. Prosím Vás, aby ste petíciu za vypísanie referenda podpísali. Túto možnosť máte vo furtke kostola najbližšie tri nedele.

Miroslav LETTRICH, farský administrátor