Hospodárska rada farnosti

Čo je Hospodárska rada farnosti a aké sú jej úlohy?

ZOZNAM ČLENOV HRF Ždiar:

Predseda HRF: Miroslav Lettrich, farský administrátor
Tajomník HRF: Mária Andrášová

Volení členovia:
Róbert Burger
Milan Vojtaššák
Roman Zoričák
Mária Andrášová
Ľubomír Kocvár st.
Valent Kotarba st.
Benjamín Pitoňák
Juraj Spirčák

Menovaní členovia:
Jozef Kuchta
Peter Novák

Zo stanov HRF vyberáme:

Celé stanovy Hospodárskej rady si môžete pozrieť v tomto odkaze.

 • V každej farnosti existuje “Hospodárska rada“ farnosti (ďalej len HR). Jej ustanovenie je povinné z nariadenia Kódexu kánonického práva (kán. 537 CIC). Vo farnosti, ktorá má filiálku, existuje aj “Hospodárska rada filiálky“.
 • HR tvoria farár, volení členovia a menovaní členovia. Farár je zo svojho úradu predsedom HR. Počet členov HR určuje farár, berúc do úvahy početnosť cirkevnej obce; nemôže však stanoviť nižší počet, než sú traja členovia. Počet členov HR musí byť nepárny.
  Volených členov (ktorých musí byť aspoň o jedného viac, než menovaných farárom), slobodne volia veriaci cirkevnej obce. Právo voliť i byť volený má každý plnoletý člen cirkevnej obce.
 • Všetci členovia HR, menovaní aj zvolení, zložia sľub pred svojim farárom a cirkevnou obcou, že zverenú úlohu budú vykonávať svedomite, čestne a zodpovedne.
 • HR volí spomedzi svojich členov tajomníka, ktorý pomáha farárovi pri organizovaní činnosti hospodárskej rady.
 • HR rozhoduje na zasadaniach. Jej rozhodnutia nemajú pre farára povahu povinnosti, ale iba poradenstva, pokiaľ nie je ustanovené niečo iné vo všeobecnom alebo partikulárnom práve.
 • Riadne zasadania HR sa konajú dva razy do roka. Mimoriadne zasadania sa konajú podľa potreby. Zasadania je povinný zvolať farár, ktorý stanovuje aj program zasadania. Zasadanie HR je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých zvolaných členov rady.
 • Z každého zasadania HR má byť vyhotovená zápisnica, ktorú podpisuje farár a tajomník.
 • Ekonómom, ktorý zastupuje farnosť a všetky filiálky vo všetkých právnických záležitostiach, je farár (kán. 532 CIC). Úlohou HR je pomáhať farárovi v hospodárskych záležitostiach. Vždy úzko spolupracuje v hospodárskej oblasti so svojim farárom a pomáha mu pri organizovaní hospodárskych záležitosti.
 • Tajomník HR (resp. tajomníci) sa zúčastňuje na odovzdávaní a preberaní farnosti.
 • HR pri úmrtí farára alebo v čase vakantnej farnosti, zodpovedá za cirkevný majetok v cirkevnej obci, avšak nikdy nerozhoduje o majetku sama, ale vždy so súhlasom dekana.
 • FARÁR JE POVINNÝ VYPOČUŤ SI STANOVISKO HR v týchto prípadoch:

–          pri prestavbe interiéru alebo exteriéru kostola,
–          pri stavbe novej fary, ako aj pri prestavbe fary,
–          pri scudzení alebo prenájme nehnuteľnosti patriacej cirkevnej obci,
–          pri iných mimoriadnych majetkových a finančných manipuláciách, kde hodnota presahuje 2000€.

 • FARÁR JE POVINNÝ MAŤ SÚHLAS HR pri stavbe nového kostola.